Ngena nawe lyrics by Joyous Celebration 21 ft Zaza Dlamini

Umnyango wekphiliswa

Uvuleke utse nge

Newenkhululeko nawo uvulekile

Lisango lenjabulo livulekile litse nge

Nemvula yemvuselelo

Seyifike ngemandla

 

Newekuphulukiswa nawo utse nge

Wentfokoto nempilo lechicimako utse nge

Kunemadlelo laluhlata nemanti ekuphumula

Konke lukuhle kudekelwe wena

Tags: , , ,

0 Comments

Leave a Comment