Lizalise idinga lyrics and song by Siyabonga Nyambose

Lizalis’ idinga lakho,
Thixo Nkosi yenyaniso!
Zonk’ iintlanga, zonk’ izizwe,
Ma zizuze usindiso.
Amadolo kweli lizwe,
Ma kagobe phambi kwakho; (Must bow before you)
Zide zithi zonk’ iilwimi, (So that all tongues)
Ziluxel’ udumo lwakho. (Proclaim your glory)
Law’la, law’la, Nkosi, Yesu! (Govern/Prevail our God)
Koza ngawe ukonwaba; (Happiness can only come through you)

Ngeziphithi-phithi zethu, (Because of our struggles/challenges)Yonakele imihlaba. (The world is damaged)
Bona izwe lakowethu, (Look at our world)
uxolel’ izoono zalo; (Forgive our sins)
Ungathob’ ingqumbo yakho, (Do not send your wrath)
Luze luf’ usapho lwalo. (To kill the children)
Yaala, Nkosi, singadeli (Prohibit us God from disobeying)
Iimfundiso zezwi lakho; (The teachings of your Word)
Uze usivuselele, (Revive us)
Sive inyaniso yakho. (We can hear your Truth”)

Leave a comment