Ngobekezela lyrics and video by Joyous Celebration 19 – With English Translation

ngobekezela-lyrics-and-video-by.jpg

Ngobekezela Video by Joyous Celebration 19

Ngobekezela lyrics by Joyous Celebration 19 – With English Translation

Nkosi ngiqalil’uhambo lwakho

(Lord, I have started
your journey)
olungiqondisayo luvela
ezulwini
(It shapes me and is
heavenly)
Sengehlukene nezwe lokona
(I have parted ways with
the world of  sins)
Ngobekezela jesu Ngobekezela
(I will persevere,
Jesus , I will persevere)
Injongo yami ukuyihamba
lendlela
(My purpose is to walk
this path)
Ngihambe nawe Jehova msindisi
wami
(With you Jehovah my
saviour)
Ngobekezela jesu Ngobekezela
(I will persevere,
Jesus , I will persevere)
Noma kwenyuka (Bambelela)
[Even if it gets tough(hold on)]
Noma kwehlela (Qinisela)
[Even if its descending
(endure)]
Zehl’ iinyembezi (Bambelela)
[Don’t cast in tears
(Hold on)]
Ungalahl’ ithemba
[Don’t lose faith]
Noma kunzima (Bambelela)
[Even if its hard (Hold
on)]
Sebekulahle bonke (Qinisela)
[Everyone has deserted
you (Be strong)]
Sebekuyekile (Bambelela)   &nbsnbsp;
[They have left you
(Hold on)]
Ungalahl’ ithemba
(Never lose faith)

Share this post

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    scroll to top