Sipho Ngwenya Jesu ufik’ekuseni lyrics with english translation

Jesu ufik’ekuseni (English translation: Jesus arrives in the morning)

sebethi ba’cedile ngawe ebsuku (English translation: When they thought they have finished you in the night)

Afike kuseni ezokupha mandla amasha (English translation: He arrives on the morning to give you new power)

Jesu fik’ekuseni

sebethi ba’cedile ngawe ebsuku abantu

Afik’ekuseni

ezo’kupha amandla amasha

Related Post