Musa Nomkitha lyrics Ndibethwa luvalo xa ndibona wena Andisakwazi nokuzibamba Ndincuma kahulu xa ndibona wena Andali ndiyoyika ukuthetha nawe Kodwa Nomkhitha khawundnik’ ithuba Ndithethe nawe [Chorus] Ndyakcela mamela (x2) Ngawe ndyazifela (x2) Khawuleza sondela (x2) Ndikthand’ okwempela (x2) Nomkhithakazi (x2) Buyandiphambanis’ ubuhle bakho Intliiyo yam igcwel’ uthando lwakho Iinkomo…