Ngena nawe lyrics by Joyous Celebration 21 ft Zaza Dlamini

Ngena nawe lyrics by Joyous Celebration 21 ft Zaza Dlamini Umnyango wekphiliswa Uvuleke utse nge Newenkhululeko nawo uvulekile Lisango lenjabulo livulekile litse nge Nemvula yemvuselelo Seyifike ngemandla   Newekuphulukiswa nawo utse nge Wentfokoto nempilo lechicimako utse nge Kunemadlelo laluhlata nemanti ekuphumula Konke lukuhle kudekelwe wena

READ MORE

Wachithigazi lyrics by Joyous Celebration 21

Wachithigazi lyrics by Joyous Celebration 21 Wachithi’igazi esiphambanweni (in english: your blood was shed on the cross) Yingakho ngithi ungcwele njalo (in english: thats why i say you are holy always) Noma ngiligwa akushintshi lutho Ungithandile esphambanweni (in english: you loved me on the cross)   Wachithi’igazi esiphambanweni (in english: your blood…

READ MORE