Vha Mudzimu wanga – Mpho Regalo
[SOLO]
Ndo vha ndi shangoni ndi sa vhoni Murena vha ntevhela, vha mbofholola, vha nnyita muthu, vha nkhangwela zwivhi
Zwino ndo tanzwiwa, ndo tsheniswa, mihwalo yanga yo ruliwa, Yesu ndi Murena wa marena, vha Mudzimu wanga
[CHORUS]
Vhone vha Murena vha wavhudi, vha Mudzimu wanga X 3
[SOLO]
Tshe shango la sikwa tsha kalekale a hu athu u vhonwa na muthuhi wa lufuno na tshilidzi zwino fana na zwavho X 2
[CHORUS]
Vhone vha Murena vha wavhudi, vha Mudzimu wanga X 3
Vho naka, vho luga, Vho naka, vho luga, Vha wa ndeme, vha wa ndeme, vha Mudzimu wanga
Vho naka, vho luga, Vho naka, Vha wa ndeme, Vha wa ndeme, Vha wa ndeme, Vha wa ndeme
[CHORUS]
Vhone vha Murena vha wavhudi, vha Mudzimu wanga X 3

Related Post